top of page
kapalı_sulama.sflb-min-1-2.jpg

Səthi qeyri-bərabər, mailliyi yüksək, infiltrasiya (suqəbuledici) dərəcəsi yüksək olan torpaqlarda yerüstü suvarma üsullarının tətbiqi səmərəli deyil. Bu cür relyefdə ideal suvarma çiləmə üsulu ilə suvarmadır. Bu kimi halları nəzərə alaraq və təmin etdiyi bir çox üstünlüklərə görə yağmurlama üsulu xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq tapmışdır.

Çiləmə suvarma sisteminin üstünlükləri

 • Sistemdə su itkisi olmadığı üçün suvarma suyunun az olduğu yerlərdə belə (3,5 lt/san) sudan maksimum istifadə edilir.

 • Meylli relyefli (büzməli) ərazilərdə eroziyaya səbəb olmadan suvarma aparıla bilər.

 • Su, yağışda olduğu kimi torpağa incə hissəciklər kimi verildiyi üçün digər suvarma üsulları ilə müqayisədə məhsulun 20-50% artımını təmin edir və keyfiyyətini artırır.

 • Toxum cücərmə zamanı torpağın qaymaqla bağlanması səbəbindən bitkinin torpaqdan yuxarı qalxa bilməməsini aradan qaldırır.

 • İstismar xərclərinə və işçi qüvvəsinə qənaət təmin edilir.

 • Dayaz su keçirici torpaqlarda ən ideal suvarma sistemidir.

 • Xüsusilə dənizə yaxın yerlərdə küləyin apardığı duzlu suyun bitkilərə buraxdığı duz zərrələri, toz və zərərli zərərvericilər səpilərək yuyula bilir.

 • Çiləmə suvarmanı idarə  etmək mümkün olduğundan qrunt suyu (drenaj) problemi yüksək olan yerlərdə ən uyğun suvarma üsuludur.

 • Tarla arxlarına ehtiyac olmadığı üçün əkin sahəsi artır və kənd təsərrüfatı işləri rahatlıqla həyata keçirilir.

 • Həll olunan gübrələr əməyə ehtiyac olmadan suvarma suyu ilə birgə bitkilərə verilə bilər.

 • Tərəvəzləri, sitrus meyvələrini, üzüm bağlarını və digər meyvə bağlarını şaxtadan və istidən qorumaq olar.

Yağmurlama Suvarma Sistemləri

bottom of page